Uniwersytet Szczeciński koordynuje europejski projekt naukowy CleanHME (Clean Hydrogen-Metal Energy) finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Instytut Fizyki we współpracy z 17 instytucjami z Unii Europejskiej, Kanady i USA realizuje projekt badawczy mający na celu opracowanie koncepcji nowego, czystego, bezpiecznego i bardzo wydajnego źródła energii opartego o fuzję izotopów wodoru w środowiskach metalicznych. Projekt o wartości ok. 5,5 miliona Euro trwa od sierpnia 2020 do lipca 2024 i opiera się w dużym stopniu o możliwości badawcze Centrum Fizyki Eksperymentalnej „eLBRUS”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Konrad Czerski.

Energia cieplna w układach wodorowo-metalowych jest uzyskiwana w warunkach wysokiej gęstości atomów wodoru zmagazynowanych w wybranych materiałach metalicznych przy nieznacznie podwyższonej temperaturze i ciśnieniu w specjalnie skonstruowanych reaktorach. Wcześniejsze badania fuzji jądrowej w środowiskach metalowych przy wykorzystaniu technik akceleratorowych wykazały, że wydajność tych reakcji bardzo mocno zależy od struktury krystalicznej użytych materiałów, co wynika z tzw. wzmocnionego efektu ekranowania elektronowego bariery kulombowskiej, która tworzy się między reagującymi jądrami atomowymi. Otaczające je kwazi-swobodne elektrony obniżają wysokość tej bariery, zwiększając jednocześnie prawdopodobieństwo przejścia tunelowego o wiele rzędów wielkości.

Stąd w ramach projektu CleanHME badania będą się koncentrowały na poszukiwaniu odpowiednich metalicznych materiałów, które znacząco podniosłyby wydajność i stabilność pracy reaktorów przy uniknięciu produkcji materiałów radioaktywnych. Cel ten zostanie uzyskany dzięki kombinacji eksperymentów akceleratorowych i gazowych przeprowadzonych dla różnych systemów wodorowo-metalowych, jednocześnie rozwijając teoretyczny opis zachodzących procesów, co w rezultacie powinno także zaowocować dalszym wzrostem wydajności nowego źródła energii. Proponowane rozwiązania mogą być przełomem dla branży energetycznej i będą mieć ogromne znaczenie dla tzw. technologii bezemisyjnych, przyczyniając się do ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Strona domowa projektu: http://www.cleanhme.eu

The project leading to this application has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 951974.