Absolutorium Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

W dniu 8 lipca 2022 roku w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US przy ul. Mickiewicza odbyło się Absolutorium Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, które stanowiło symboliczne pożegnanie studentów z Uczelnią, jej władzami i wykładowcami. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy absolwentów i ich studenckich przyjaciół.

Absolutorium wydziałowe zostało zorganizowane po raz pierwszy od czasu zmian w strukturze Uniwersytetu. Wcześniej takie wydarzenie nie mogło się odbyć, ponieważ uniemożliwiała to pandemia i związane z nią obostrzenia.

Vivat Academia, vivant professores!

Po przywitaniu gości i odśpiewaniu pieśni Gadeamus Igitur, głos zabrała Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Helena Więcław, prof. US. W swoim przemówieniu wspominała o tym, że mogła być świadkiem jak studenci „dorastali” w murach Uczelni i że mogła pomóc, gdy pojawiały się jakieś problemy. Pogratulowała absolwentom ukończenia studiów i zakończyła swoją przemowę cytatem Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”.

Następnie w imieniu studentów głos zabrała Anna Krukowska, kończąca studia na kierunkach geografia i ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego. Podziękowała kadrze akademickiej za trud włożony w nauczanie studentów oraz kształtowanie nowych umiejętności i kompetencji, pracownicom Sekcji ds. Studenckich za całą pomoc uzyskaną w czasie studiów oraz rodzicom za okazywane wsparcie od dnia wyboru kierunków do dnia ukończenia studiów.

Graduacja, przemowy i birety

Po wręczeniu listów absolutoryjnych przez władze dziekańskie, studenci z radością przerzucali chwost biretu jako znak, że ze studentów stali się absolwentami.

Na koniec głos zabrał Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr Andrzej Wiśniewski, który podziękował organizatorom za przygotowanie uroczystości, pogratulował studentom ukończenia studiów oraz zachęcił absolwentów studiów I stopnia do kontynuacji nauki na studiach magisterskich prowadzonych na Wydziale.

Zwieńczeniem wydarzenia był moment najbardziej wyczekiwany przez młodzież –  symboliczny rzut biretami.