ZARZĄDZENIE NR 34/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 marca 2020 w sprawie sposobu realizacji treści programowych i potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on-line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie bezpośredniego kontaktu na Uniwersytecie Szczecińskim dla studentów, doktorantów, kursantów i słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w formie bezpośredniego kontaktu na Uniwersytecie Szczecińskim dla studentów, doktorantów, kursantów i słuchaczy studiów podyplomowych ustala się co następuje:

 

1. Zobowiązuje się sekcje ds. studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego do uzyskania dla każdej grupy studenckiej / każdego rocznika adresu e-mailowego oraz udostępnienie tej listy prowadzącym zajęcia nauczycielom akademickim.

 

2. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich, przy wykorzystaniu studenckich adresów e-mailowych, o których mowa w ust.1 do:
a. przesyłania studentom informacji i materiałów lub prezentacji niezbędnych do realizacji treści programowych z każdego przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, itd) w okresie zawieszenia zajęć;
b. zlecenia studentom, w ramach zawieszonych zajęć, zadań, projektów lub prezentacji możliwych do oceny i weryfikacji drogą on-line lub tradycyjnie, w kontakcie bezpośrednim, po odwieszeniu zajęć dydaktycznych.

 

3. Materiały mają być przesyłane studentom z horyzontem czasowym na dwa lub cztery tygodnie naprzód, w zależności od charakteru i ilości oraz częstotliwości zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

 

4. Nauczyciele akademiccy, w trakcie zawieszenia zajęć, mogą oceniać realizację treści programowych oraz potwierdzać efekty uczenia studentów metodami zdalnymi. Do ocen można wykorzystywać, pocztę mailową, dostępne studentom platformy e-learningowe lub połączenia telefonicznie. Oceny można również dokonać w tradycyjny sposób np. w postaci kolokwium, czy egzaminu już po okresie zawieszenia zajęć. O sposobie i terminie zaliczenia zajęć dydaktycznych decyduje nauczyciel akademicki w uzgodnieniu ze studentami.

 

5. Działania prowadzone w ramach wskazanych zadań, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powinny być archiwizowane przez nauczycieli akademickich (np. lista e-maili z informacją jakie materiały wysłano, jakie maile odebrano, tematyka zleconych prac itp.). Korespondencję mailową lub aktywność na platformach zdalnego nauczania ze studentami należy zachować do ewentualnego okazania.

 

6. W okresie zawieszenia zajęć nauczyciele akademiccy, niezależnie od wysłania materiałów oraz zleconych zdalnie zadań do wykonania przez studentów, zobowiązani są do stałej, zdalnej (internetowej) dostępności dla studentów i odpowiadania bez zbędnej zwłoki na maile i pytania na platformach e-lerningowych.

 

7. W ramach ustalonych wcześniej terminów konsultacji, nauczyciel akademicki powinien być dostępny pod telefonem służbowym. Dopuszcza się ustalenie innego terminu konsultacji telefonicznych pod warunkiem przesłania wiadomości w formie e-mail do studentów. Za zgodą nauczyciela akademickiego można wykorzystywać do konsultacji numery telefonów prywatnych.

 

8. W procesie zdalnej pracy ze studentami, nauczyciel akademicki może również korzystać z materiałów interaktywnych platformy Moodle, komunikatorów typu SKYPE for Business, transmisji na żywo na YouTube i innych możliwości kontaktu on-line ze studentami.

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 marca 2020w sprawie sposobu realizacji treści programowych oraz potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on-line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.